Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“  projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymų Nr. 4-1115 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Finansuojamos projektų veiklos

05-001-01-04-02-05

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Tikslinės grupės – Pramonės įmonės

Galimi pareiškėjai – MVĮ ir didelės pramonės įmonės

Nuosavo įnašo dydis

 • Ne mažiau 20 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
 • Ne mažiau 30 proc. vidutinėms įmonėms
 • Ne mažiau 40 proc. didelėms įmonėms

Reikalavimai norintiems teikti paraiškas bei projektams:

 • Paraiškas teikti gali pramonės įmonės.
 • Projekto partneriai nėra galimi.
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.
 • Pareiškėjas yra gaminantis vartotojas, kaip tai apibrėžta PFSA 1.2.5 papunktyje.
 • Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 41 straipsnyje nustatytus apribojimus.
 • Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos
 • Projekto veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 • Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.
 • Projektui taikomi visi pirmiau išvardinti įgyvendinimo stebėsenos rodikliai.
 • Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 10 000 000 Eur. ES fondų investicijų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
 • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur., mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur.
 • Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 6 punkte nustatytus specialiuosius kriterijus, patvirtintu 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2022 m. spalio 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 46P-3(3). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, nustatyti PFSA 6 punkte.
 • Informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 3 priedą.

Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas:

PFSA 7 punkte numatyti reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas:

 • Projekto vykdytojas, turi užtikrinti investicijų tęstinumą, t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą, vykdytojai per 5 metus (kai projekto vykdytojas yra didelė įmonė) arba per 3 metus (kai projekto vykdytojas yra MVĮ) nuo projekto finansavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį:
 • negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už Lietuvos Respublikos ribų;
 • negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė arba viešojo sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą
 • negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams.
 • Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimo, nustatyto PFSA 7.1 papunktyje, jis turi grąžinti projektui finansuoti išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.“

Projektų įgyvendinimo trukmė

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka

Teikimo tvarka:

 • PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą (pridedama).
 • Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, adoc formatu ir teikiamas el. paštu [email protected] (laiško dydis negali būti didesnis nei 25 MB).
 • Kartu teikiamas įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas.

Kartu su PĮP turi būti pateikta:

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus bent vieno pagrindžiančio dokumento PĮP atmetamas, neprašant papildomų dokumentų:

 1. Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomąjį energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai ir papildomąjį energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu.
 2. Jei pareiškėjas yra MVĮ, jis turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai.
 3. Užpildytas PFSA 3 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

Konsultacijai

Susisiekite su mumis palikdami užklausą, el. paštu arba skambinkite nurodytų numeriu. Stengiamės atsakyti į visus Jūsų klausimus per vieną darbo dieną.